BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

karlow 1970Rys historyczny

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu powstał w roku 1968, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Miliczu. Przez wiele lat funkcjonował pod tą nazwę. W roku 1991 została ona zmieniona na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, po to, by w roku  2003 znów wrócić do pierwotnej nazwy już jako zakład budżetowy Gminy  Milicz.
Ośrodek Sportu i Rekreacji z chwilą jego powstania był jednostką organizacyjną Gminy Milicz, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego. Działał on zgodnie z unormowaniami prawnymi w tym zakresie, a w szczególności z uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu i zarządzeniami Burmistrza Gminy Milicz. Jego działalnością statutową było wykonywanie całokształtu zadań w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i turystyki dla społeczności gminy Milicz oraz osób przybyłych spoza gminy.

Do jego zadań w szczególności należało:
 - zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów rekreacyjnych i sportowych,
 - zagospodarowanie w urządzenia rekreacyjne i sportowe terenów będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w sołectwach,
 - udostępnienie obiektów dla organizowania imprez rekreacyjnych, sportowych i szkoleniowych,
 - inspirowanie i koordynowanie działań w rozwoju kultury fizycznej i turystyki realizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, sołectwa i inne organizacje działające w tym zakresie,
 - ustalenie w porozumieniu z Burmistrzem Gminy wysokości dotacji do działalności stowarzyszeń i innych organizacji działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz rozliczenie tych dotacji,
 - organizowanie zleconych imprez lub innych usług w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie działalności hotelarskiej związanej z funkcjonowaniem działalności   rekreacyjnej ośrodka,
 - prowadzenie kampingów, pól biwakowych i parkingów,
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
 - prowadzenie działalności handlowej na terenie ośrodka w zakresie związanym z jego funkcjonowaniem,

 

logo osirmilicz

Charakterystyka przedsiębiorstwa         

Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował pierwotnie jako jednostka budżetowa Gminy Milicz. W 2008 r. Gmina postanowiła przekształcić jednostkę w spółkę prawa handlowego. Taka forma organizacyjno-prawna jest najdogodniejszą z punktu widzenia prowadzonych inwestycji i możliwości pozyskania źródeł finansowania realizowanych przedsięwzięć. Zapewnia ona również klarowny przepływ środków finansowych, w tym związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi na terenie Gminy Milicz.Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Miliczu powołany został Uchwałą Nr XXX/166/08 Rady Gminy Milicz z dnia 18 grudnia 2008 r. Stosowna umowa spółki w formie aktu notarialnego zawarta została w dniu 19 grudnia 2008 r. Na dzień utworzenia Spółki kapitał zakładowy OSiR Sp. z o.o. w Miliczu wynosił 11.857.900,00 zł i pokryty został przez jedynego wspólnika – Gminę Milicz – aportem (składnikami mienia likwidowanej jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu, prawem własności nieruchomości) oraz wkładem pieniężnym. Spółka przejęła wszystkie zadania OSiR. Od 2012 roku OSiR Sp. z o.o. prowadzi Punkt Informacji Turystycznej. Od 1 lutego 2015r. obiekt hali sportowej, małej sali gimnastycznej wraz z zapleczem wraca pod zarząd administracyjny Dyrekcji Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, tym samym burmistrz Piotr Lech spełnił obietnicę, że - gdy wygra wybory - hala sportowa i sala gimnastyczna wrócą do szkoły.

30 września 2015r.
Jarosław Milian, dotychczasowy Prezes gminnej spółki OSiR, został decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, czyli burmiatrza P.Lecha jej likwidatorem.  Wg koncepcji burmistrza boiska w Sułowie i Gądkowicach oraz Stadion Miejski w Miliczu zostaną przekazane grającym na nich klubom piłkarskim wraz ze środkami na ich utrzymanie. Hala sportowa została już przekazana milickiemu gimnazjum. Nie wiadomo jeszcze, czy powołana zostanie jednostka budżetowa OSiR, jak było przed wielu laty, czy też pozostałym z majątku OSiR-u basenem i kąpieliskiem na Karłowie będzie zarządzać Urząd Miejski.

06 grudnia 2018r. Decyzją Zgromadzenia Wspólników - Burmistrza Gminy Milicz, Rada Nadzorcza spółki OSiR podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Spółki OSiR dotychczasowego prezesa - Jarosława Miliana, powierzając to stanowisko nowemu Prezesowi - Jackowi Biernatowi.

Przedmiot dotychczasowej działalności
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu został powołany Aktem Założycielskim Repertorium A numer : 8888/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. /Akt Założycielski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością/. Działalność  spółka rozpoczęła od 01 stycznia 2009r.

Spółka realizuje zadania własne Gminy Milicz obejmujące sprawy:
- kultury fizycznej (w tym wychowania fizycznego i sportu) i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz.U. Nr 9 z 1997r.)

Przedmiot i zakres działalności wraz z numerami PKD
·    działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
·    działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
·    działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
·    pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
·    pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
·    działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
·    roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
·    roboty budowlane specjalistyczne   (PKD 43),
·    zakwaterowanie (PKD 55),
·    działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
·    sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
·    sprzedaż detaliczna żywności,  napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
·    działalność agentów i  pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),
·    kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
·    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
·    zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
·    wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),
·    wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
·    reklama (PKD 73.1),
·    sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
·    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
·    działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
·    pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
·    działalność wydawnicza (PKD 58),

Organami Spółki
są:


ZGROMADZENIE WSPÓŁNIKÓW
RADA NADZORCZA
ZARZĄD
Organem kierującym jednostką jest Zarząd. Zarząd jest jednoosobowy.

ZARZĄD

od

do

Hupalo Tadeusz
Prezes Zarządu - Tadeusz Hupało

 

 

 

 

01.01.2009

 

 

 

 

30.11.2010

Duda Grzegorz
Prezes Zarządu - Grzegorz Duda

 

 

 

05.02.2010

 

 

 

20.07.2010

Slawek Jachimowski
Prezes Zarządu - Sławomir Jachimowski

 

 

 

21.07.2010

 

 

 

31.10.2010

Od 01 listopada 2010r. spółka została postawiona w stan likwidacji.
W 2010r. w wyniku wprowadzenia zarządu komisarycznego w gminie Milicz (wskutek śmierci burmistrza – Ryszarda Mielocha) i nie realizowania umów zawartych ze Spółką na prowadzenie zadań w zakresie sportu i rekreacji dla młodzieży szkolnej gminy Milicz, sytuacja finansowa Spółki znacząco się pogorszyła. W IV kw. 2010r. podjęto decyzję o likwidacji Spółki. Na likwidatora Spółki został wyznaczony obecny Prezes Spółki.

Slawek Jachimowski
Likwidator   - Sławomir Jachimowski

 

 

 

 

01.11.2010

 

 

 

 

26.06.2011

Cofnięcie likwidacji spółki
Podjęte działania w okresie likwidacji (od listopada 2010r. do czerwca 2011r.) doprowadziły do znaczącej poprawy sytuacji finansowej Spółki, uzyskania dodatniego wyniku finansowego oraz całkowitej spłaty zadłużenia. W efekcie w czerwcu 2011r. podjęto uchwałę o cofnięciu likwidacji Spółki.

Slawek Jachimowski
Prezes Zarządu - Sławomir Jachimowski

 

 

 

 

27.06.2011

 

 

 

 

12.12.2014

jm
Prezes Zarządu - Jarosław Milian

 

 

 

12.12.2014

 

 

 

29.09.2015


Jarosław Milian, dotychczasowy Prezes gminnej spółki OSiR, został notarialnie decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników, czyli burmiatrza P.Lecha jej likwidatorem. Wg koncepcji burmistrza boiska w Sułowie i Gądkowicach oraz Stadion Miejski w Miliczu zostaną przekazane grającym na nich klubom piłkarskim wraz ze środkami na ich utrzymanie. Hala sportowa została już przekazana milickiemu gimnazjum. Nie wiadomo jeszcze, czy powołana zostanie jednostka budżetowa OSiR, jak było przed wielu laty, czy też pozostałym z majątku OSiR-u basenem i kąpieliskiem na Karłowie będzie zarządzać Urząd Miejski.

jm

Likwidator - Jarosław Milian

 

 

 

30 września 2015

 

 

 

30 czerwiec 2016

 

jm

Decyzja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2016r. o cofnięciu likwidacji Spółki OSiR.

Decyzja Zgromadzenia Wspólników, powołano
Prezesa Zarządu - Jarosława Miliana

 

 

 

 

 

 

 

01 lipiec 2016r.

 

 

 

 

 

 

 06 grudnia 2018

W dniu 06 grudnia 2018r. Rada Nadzorcza Spółki OSiR Milicz podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji dotychczasowego prezesa - Jarosława Miliana, powołując nowego prezesa zarządu - Jacka Biernata rekomendowanego przez Walne Zgromadzenie Współników - Burmistrza Gminy Milicz - Piotra Lecha.

biernat jacek2
Prezes Zarządu - Jacek Biernat

 

 


06 grudnia 2018r.

 
data aktualizacji: 07 grudnia 2018
 
Struktura organizacyjna:  (na dzień 27 sierpień 2014r.)
 
Pracownicy:
 
 
Wszystkie materiały i zdjęcia zawarte na stronie www.osirmilicz.pl są własnością OSiR Sp.z o.o.
CENNIK USŁUG 2023
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo