BIP

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

banerslupy2014

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Jakość wody basenowej - nowa odsłona

Badania-wody SGS-Polska

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ:

Kryta Pływalnia "milicka FALA"
Badania wody pobrane i przeprowadzone przez SGS z dnia 2022-08-22

 niecka sportowa                                        niecka rekreacyjna                                             woda z cyrkulacji

Niecka sportowa   Niecka rekreacyjna z aerozolem powietrznym       Miejsce poboru wody z obiegu cyrkulacji wskazane przez PSSE w Miliczu

                                        natrysk damski1          natrysk meski2

Prysznice (legionella):        (damski)                    (męski)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitrany w Miliczu informuje, że dnia 16 września 2019r. została dokonana zbiorcza analiza jakosći wody na obiekcie Krytej Pływalni "milickaFALA" w Miliczu - za okres funkcjonowania od 01.06.2019r. do 31.12.2020r. w formie komunikatu - załacznik tutaj

Komunikat roczny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu, dotyczący wymogów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załacznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U z 2015r. poz. 2016).

Wyniki kontrolne badań wody przeprowadzone przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Miliczu - 2018-07-25

- niecka sportowa;
- niecka rekreacyjna z aerozolem;
- obieg wody z cyrkulacji;
- legionella rekreacyjny z aerozolem
- legionella prysznice meskie
- legionella prysznice damskie

 

KĄPIELISKO KARŁÓW - Badanie wody z dnia 2022-07-05

 Czynne w okresie letnim od 16.VI- 27.VII. 2022serwis kapielowy logo

- Miejsce o największej liczbie koncentracji osób (z pomostu)

Wyniki SGS Poznań z dnia 2022-07-05
Wyniki stacji epidemiologicznej z dnia 2022-06-08

                                                                    Prysznice w budynku przebieralni: ( z dnia 2022-07-05)
                                                                   - natrysk żeński
                                                                   - natrysk męski

karlow wiadro

 

  - Pływalnia otwarta - Brodzik dla dzieci

    Wyniki SGS Poznań z dnia 2022-07-05
    Wyniki stacji epidemiologicznej z dnia 2022-06-08

 

 

Pobierz
Dz.U z 2015r. poz. 2016
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach

Woda basenowa doczekała się prawnego uregulowania swej jakości po 13 latach. Przez taki okres od grudnia 2002 roku nie obowiązywały żadne szczegółowe przepisy dotyczące wymagań jakim woda basenowa powinna odpowiadać.

Nowe przepisy

Z przeprowadzonych kontroli w roku 2014 przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach sprawowanego nadzoru wynika, że na 20 886 przeprowadzonych badań jakości wody na polskich pływalniach, aż 942 badania wskazywały na niewłaściwą jej jakość. Państwowa Inspekcja Sanitarna wytyczała trendy wypracowując w 2014 roku "Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach". Jednak dopiero 17 grudnia 2015 roku w życie weszły przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nie dotyczy ono tych pływalni, w których niecki wypełniane są wodą o właściwościach leczniczych gdyż jakość wody leczniczej regulowana jest innymi przepisami.

Rozporządzenie to określa:

  • wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
  • częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach,
  • metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom,
  • sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.

Nowe przepisy nakładają na zarządzających obiektami obowiązki dokumentacyjne w związku z wewnętrznymi pomiarami jakości wody. Nie rzadziej niż co 4 godziny należy sprawdzać: pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego oraz temperaturę wody. Nie rzadziej niż raz na dobę należy oznaczać chlor związany. Ponadto w ściśle określonej częstotliwości woda badana ma być pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych przez akredytowane laboratoria. To na zarządzającym obiektem spoczywać ma obowiązek oceny jakości wody.

Wskaźniki mikrobiologiczne

Uznano, że woda w nieckach powinna być pozbawiona bakterii Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa, a także Legionella sp. Ponadto określono harmonogram pobierania próbek oraz dopuszczalne normy i sposoby postępowania w razie ich przekroczenia dla ciepłej wody z natrysków pod względem występowania w niej Legionelli sp.

Wskaźniki fizykochemiczne

Oprócz badania chloru wolnego i związanego, potencjału redox, pH i temperatury oznaczana ma być mętność i utlenialność oraz poziomy glinu, żelaza, azotanów, ozonu, kwasu izocyjanurowego i związków silnie kancerogennych: chloroformu oraz trihalogenometanów (THM). Te ostatnie to związki powstające w wyniku reakcji dezynfekującego chloru i substancji organicznych zawartych w moczu, ślinie, pocie.
Co ciekawe, przepisy dla wody przeznaczonej do spożycia dopuszczają wartość mętności na poziomie 1 NTU. Mętność wody basenowej nie powinna zaś przekroczyć 0,5 NTU, a nawet 0,3 NTU dla wody z systemu cyrkulacji.

Woda dla maluchów

W rozporządzeniu w szczególny sposób wyróżniono niecki przeznaczone dla dzieci do lat 3. To kontrowersyjne wyróżnienie. Z jednej strony wyśrubowane wymagania mogłyby mieć również zastosowanie dla niecek ogólnodostępnych. Z drugiej strony może okazać się, że trudność utrzymania parametrów w ryzach wywoła efekt likwidacji niecek dla najmniejszych dzieci.

W tych nieckach dodatkowe badanie raz na miesiąc ma wykluczyć występowanie gronkowców koagulazododatnich. Inne są też wymagania dotyczące chloru wolnego i chloroformu. Zwiększono też częstotliwość badań wody na zawartość E. coli z dwóch do czterech razy na miesiąc i ogólnej liczby mikroorganizmów z jednego do dwóch razy na miesiąc. Ponadto zwiększono częstotliwość badania utlenialności z jednego do dwóch razy na miesiąc.

Obowiązek informowania o jakości wody

Na zarządzających obiektami nałożono również obowiązek informowania klientów o wynikach przeprowadzonych badań. Wyniki mają być umieszczane na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej jeśli obiekt taką posiada.

W założeniach Ministra Zdrowia wiedza o stanie wody wpłynąć ma na świadomość społeczeństwa dotyczącą możliwości wyboru pływalni o najwyższym standardzie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody. Ponadto powszechna wiedza o stanie wody ma spowodować selekcję obiektów świadczących usługi na wysokim poziomie.
Już teraz niektóre parki wodne i pływalnie zamieszczają na swoich stronach internetowych bieżące raporty z badania stanu wody. Ta dobrowolna lecz bardzo dobra i uczciwa względem klientów praktyka wkrótce będzie obowiązkowa.

Mimo, że przepisy weszły już w życie to zarządzający obiektami mają czas do 2 czerwca 2016 roku na ich wdrożenie. Rozporządzenie nie określa jednak żadnych sankcji za niestosowanie przepisów. Nie precyzuje też roli inspekcji sanitarnej poza przyznaniem kompetencji do zbiorczej rocznej oceny jakości wody.

logo milicz

logo poziome plywalnia
plywalnia

Logo OK

GALEN2015

1 baner kajakilogo uzrodla

 ********************

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ


BSMILICZ

logo ARTZBYT Milicz

tarczynski d

logo BOSS

logo km maszynybudowlane
ipad
sadzik

milicz na sportowo