BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

1 nabor ratownik2020

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b. pełna zdolność do czynności prawnych,
c. korzystanie z pełni praw publicznych,
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. nieposzlakowana opinia,
f. wykształcenie minimum średnie,
g. aktualne uprawnienia ratownika wodnego, tj.:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 747) lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR rozpoczynającego się przed dniem 31 grudnia 2009 roku wg programu szkolenia określonego
w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240), lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego Pływalni lub Starszego Ratownika Wodnego, rozpoczynającego się od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. wg nowego programu szkoleniowego określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240),
h. zatrudnienie, pełnienie służby lub przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
i. aktualny certyfikat ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
j. znajomość języka polskiego,
k. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
l. ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika

b. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność w wykonywaniu zadań ,
b) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,
c) dyspozycyjność,
d) odporność na stres,
e) uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie
f) dodatkowe kursy, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, czy medycznego będą dodatkowym atutem.


II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
b. zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia,
c. ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia,
d. transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa medycznego,
e. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
f. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, mikrofon) przekroczeń regulaminu,
g. reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie obiektu pływalni krytej jak i otwartego akwenu wodnego,
h. poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym


III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
a. umowa o pracę na okres próbny/ określony 12 m-cy,
b. praca zmianowa, godziny od 9:00 – 21:00
c. wynagrodzenie – do ustalenia brutto/ miesięcznie


IV. Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowy,
a. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
b. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt I
c. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
d. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.


V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: 2020-08-20 13:00:00
b. Sposób składania ofert: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „OFERTA NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO” – decyduje data stempla pocztowego
c. Miejsce:
Kryta Pływalnia „milickaFALA”
56-300 Milicz ul. Kombatantów 3,
– sekretariat OSiR Sp.z o.o. w Miliczu I piętro


VII. Informacje dodatkowe:
1. oferty, które wpłyną do biura Spółki po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2. wymaganie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w OSiR Sp. z o.o. w Miliczu” – klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,

Milicz, dnia 04 sierpnia 2020r.

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo