BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Podzial dzialek ul

działka nr ew. 10/10 AM 15 o powierzchni 2 000 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Licytacja odbędzie się:
7 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

działka nr ew. 10/11 AM 15 o powierzchni 2 500 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji
Licytacja odbędzie się:
14 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

działka nr ew. 10/12 AM 15 o powierzchni 3 000 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Licytacja odbędzie się:
21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

działka nr ew. 10/13 AM 15 o powierzchni 4 000 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Licytacja odbędzie się:
28 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

działka nr ew. 10/9 AM 15 o powierzchni 1 500 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Licytacja odbędzie się:
4 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

CZYTAJ WIĘCEJ  - PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZEŃ PONIŻEJ

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr ew. 10/10 AM 15 o powierzchni 2 000 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia
w sprawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:
1) tereny sportu i rekreacji
2) tereny zabudowy usługowej
Licytacja odbędzie się:
7 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 165 000 zł. netto ( słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 16 500 zł. (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 5 października 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 10/10 AM 15 jest nabycie 1/7 udziału w działce jako drogi, (działka nr 10/16 AM 15, KW WR1M/00027796/3) w wys. 35 571,43 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych netto plus podatek Vat 23%). Oraz ustanowienie na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 10/9 AM 15, 10/11 AM 15, 10/12 AM 15, 10/13 AM 15, 10/14 AM 15, 10/15 AM 15
nieodpłatnej, dożywotniej służebności swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 10/16 AM 25.
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr ew. 10/11 AM 15 o powierzchni 2 500 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia
w sprawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:
1) tereny sportu i rekreacji
2) tereny zabudowy usługowej
Licytacja odbędzie się:
14 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 204 000 zł. netto ( słownie: dwieście cztery tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 20 400 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 12 października 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 10/10 AM 15 jest nabycie 1/7 udziału w działce jako drogi, (działka nr 10/16 AM 15, KW WR1M/00027796/3) w wys. 35 571,43 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych netto plus podatek Vat 23%). Oraz ustanowienie na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 10/9 AM 15, 10/10 AM 15, 10/12 AM 15, 10/13 AM 15, 10/14 AM 15, 10/15 AM 15
nieodpłatnej, dożywotniej służebności swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 10/16 AM 25.
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr ew. 10/12 AM 15 o powierzchni 3 000 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia
w sprawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:
1) tereny sportu i rekreacji
2) tereny zabudowy usługowej
Licytacja odbędzie się:
21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 242 000 zł. netto ( słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 24 200 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 19 października 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 10/10 AM 15 jest nabycie 1/7 udziału w działce jako drogi, (działka nr 10/16 AM 15, KW WR1M/00027796/3) w wys. 35 571,43 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych netto plus podatek Vat 23%). Oraz ustanowienie na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 10/9 AM 15, 10/10 AM 15, 10/11 AM 15, 10/13 AM 15, 10/14 AM 15, 10/15 AM 15
nieodpłatnej, dożywotniej służebności swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 10/16 AM 25.

4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr ew. 10/13 AM 15 o powierzchni 4 000 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia
w sprawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:
1) tereny sportu i rekreacji
2) tereny zabudowy usługowej
Licytacja odbędzie się:
28 października 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 285 000 zł. netto ( słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 28 500 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 26 października 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 10/10 AM 15 jest nabycie 1/7 udziału w działce jako drogi, (działka nr 10/16 AM 15, KW WR1M/00027796/3) w wys. 35 571,43 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych netto plus podatek Vat 23%), oraz ustanowienie na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 10/9 AM 15, 10/10 AM 15, 10/11 AM 15, 10/12 AM 15, 10/14 AM 15, 10/15 AM 15
nieodpłatnej, dożywotniej służebności swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 10/16 AM 25.
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:
Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz
podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)
sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr ew. 10/9 AM 15 o powierzchni 1 500 m2
KW WR1M/00027796/3 oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia
w sprawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:
1) tereny sportu i rekreacji
2) tereny zabudowy usługowej
Licytacja odbędzie się:
4 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 126 000 zł. netto ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 12 600 zł. (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Warunkiem sprzedaży działki nr 10/10 AM 15 jest nabycie 1/7 udziału w działce jako drogi, (działka nr 10/16 AM 15, KW WR1M/00027796/3) w wys. 35 571,43 zł netto plus podatek Vat 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych netto plus podatek Vat 23%). Oraz ustanowienie na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 10/10 AM 15, 10/11 AM 15, 10/12 AM 15, 10/13 AM 15, 10/14 AM 15, 10/15 AM 15
nieodpłatnej, dożywotniej służebności swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 10/16 AM 25.
4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
6. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
8. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
9. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
11. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
12. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
13. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
14. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo