BIP

STANDARD MALOLETNICH OSIR2024

baner badania wody

serwis kapielowy logo


segregacja odpadow

 

mojapogoda

*******************

aleja gwiazd logo

giganci siatkowki

banner

 *******************************

KLUBY I STOWARZYSZENIA
Z TERENU GMINY MILICZ

Barycz Miliczbarycz sulow logo plon gadkowice logo

ASMILICZpittbul bizonmilicz

szkolka pilkarska milicz1 ks milicz

MSPDION smecz uks dwojka milicz

*************************

PARTNERZY

pzps logo

logo dzps

 fundacja polska siat

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/6 AM 15 o powierzchni 5 665 m2
KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji


Licytacja odbędzie się:
5 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 432 000 zł. netto ( słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 43 200 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 3 sierpnia 2021r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/3 AM 15 o powierzchni 5 000 m2
KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji


Licytacja odbędzie się:
9 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 574 000 zł. netto ( słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 57 400 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 6 sierpnia 2021r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

 

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny)

sprzedaży nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w miejscowości Milicz,
woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/7 AM 15 o powierzchni 5 000 m2
KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług sportu i rekreacji


Licytacja odbędzie się:
11 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 8.00

w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz, mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni „milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość ceny wywoławczej wynosi 382 000 zł. netto ( słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych netto) plus 23% VAT od ceny zaoferowanej, wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 38 200 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych)
2. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. na rachunek bankowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz 56-300 Milicz, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
BS Milicz 38 9582 0000 2000 0021 6704 0001.
3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł. ( słownie: tysiąc złotych )
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości.
5. Oferent powinien posiadać na przetargu dokumenty potwierdzające jego tożsamość, a w przypadku reprezentowania osoby trzeciej dokumenty stwierdzające uprawnienie do reprezentowania tej osoby,
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki,
8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zarachowane na poczet ceny,
9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta nie dokona zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie przedłoży najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oświadczenia banku finansującego zakup nieruchomości, z którego wynikać będzie, że bank dokona zapłaty ceny sprzedaży w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, lub uchyli się od zawarcia umowy,
10. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
11. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Miliczu oraz akceptuje jego postanowienia,
12. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów zawarcia umowy sprzedaży,
13. Wszystkie niezbędne informacje, wraz z wyceną operatu szacunkowego oraz Regulamin postępowania przetargowego w formie licytacji dostępne są na stronie internetowej www.osirmilicz.pl

Podzial dzialek ul

Po blisko trzech latach przywracamy działalność Kąpieliska Karłów. W sobotę 26 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego obiektu. Swoją obecnością udziału w uroczystości, zaszczycili włodarze miasta i gminy Milicz: Pan Burmistrz - Piotr Lech wraz ze swoim zastępcą Panem Łukaszem Rokitą, Starota Powiatu Milickiego - Sławomir Strzelecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki OSiR - Pan mecenas Andrzej Wożniak, Przewodniczący Rady Miejskiej i radni Rady Miejskiej w Miliczu, ksiądz proboszcz pafarii pw. św Anny w Miliczu, przedstawiciele firm budowlanych, wykonujących prace na terenie kąpieliska - Piotr Skiba i Andrzej Jóżwik z firmy Aspekt oraz inni zaproszeni goście. Oczywiście w roli gospodarza wystąpił i wszystkich powitał Prezes Zarządu Spółki OSiR - Jacek Biernat wraz z kierownikiem Andrzejem Kubiakiem, prowadzącym całą uroczystość.

 foto1

banerKarlow2021 3

Obok oficjalnego otwarcia organizatorzy przygotowali wiele atrakcji towarzyszących. W ramach uroczystości zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne.
1. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza gminy Milicz
2. Turniej Tenisa stołowego o Puchar Prezesa OSiRu w Miliczu
3. Turniej Piłki Plażowej
4. Rajd rowerowy pod hasłem: " Karłów zawsze po drodze"
Na aktywnie biorących udział w konkurencjach czekał poczęstunek, a dla w dzieci darmowe dmuchańce. 

Na szerszą relację fotograficzną zapraszam na strone fb - milickaFALA

cennik2 KARLOW2021

Jak już wcześniej informowaliśmy, Zarząd Spółki OSiR w Miliczu przygotował dokumentację i wycenę pod sprzedaż kolejnych działek usługowych zlokalizowanych wokół Stadionu Miejskiego w Miliczu przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Podział w/w terenu zamieszczamy do analizy Państwa w poniższej grafice. Dzisiaj publikujemy ogłoszenia sprzedaży części działek w formie przetargów / licytacji. Wszelkich informacji na temat sprzedaży i terminów przetargów udziela sekretariat OSiR, czynny od poniedziłaku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 na terenie obiektu Krytej Pływalni "milickaFALA" ul. Komnatantów 3, bądź telefonicznie tel. 516 048 988.

Aby zobaczyć treść ogłoszenia muszą Państwo kliknąć w jeden z poniższych numerów działki

Treść ogłoszenia                              Treść ogłoszenia                              Treść ogłoszenia
dz. 10/6 AM15                              dz.10/3 AM 15                               dz. 10/7 AM 15

Mapka z podziałem geodezyjnym

Podzial dzialek ul

Jak czytamy na stronie jednego z dostawcy usług szerokopasmowego Internetu, na terenie Kąpieliska Karłów firma zakończyła już swoją inwestycje. Przypomnijmy, teren kąpieliska Karłów jeszcze przed rokiem był dużym placem budowy. Obecnie oddano już do użytku nowowybudowaną sieć wodociągową i elektryczną. Dziś cieszy nas informacja o uruchomieniu sieci światłowodowej. Pozwoli to nam nareszcie na montaż systemu dozoru i monitoringu na terenu kąpieliska Karłów. Na dniach będziemy już cieszyć się z kolejnych zrealizowanych inwestycji. Do budynku nareszcie popłynie błękitne paliwo, którym poprzez piec ogrzewany będzie cały budynek administracyjno-socjalny w okresie jesienno-zimowym. Na przestrzeni zbliżającego się tygodnia przystąpimy do budowy i modernizacji niecki dla dzieci z systemem filtracji wody basenowej oraz powstanie również nowy pomost pływający i odrestaurowany zostanie ślizg zjeżdzalni. Teren wokół samej niecki przeznaczonej do wypoczynku i kąpieli z uwagi na bezpieczeństwo został już ogrodzony. Miejmy nadzieję, że zdążymy na wielkie otwarcie 26 czerwca. Dziś zaczęliśmy napuszczać wodę.

mfn

 

TRZY, DWA, JEDEN... STARTUJEMY!!! Tak jak zapowiadaliśmy - w piątek 7 maja podpisano umowę na przekazanie terenu pod imprezę. Na terenie gdzie już "za chwilę" odbędzie się III edycja Wrak Race Milicz zjawili się Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz, przestawiciele Milicka FALA kryta pływalnia OSiR Milicz organizatorzy czyli BRT Barycz Racing Team , Wrak Squad Milicz oraz przedstawiciele głównego sponsora firmy Auto-Mar Milicz .

wrac1

wrac2

wrac3

rajd2021 1

Już dziś zapraszamy na wyjątkowy RAJD ROWEROWY ?poprzedzony UROCZYSTOŚCIĄ NADANIA ŚCIEŻCE ROWEROWEJ ?‍ imienia RYSZARDA SZURKOWSKIEGO ? z występem Milicka Orkiestra Dęta

? Po części oficjalnej zapraszamy na RAJD rowerowy, po którym serwujemy poczęstunek z grilla.

? Na miłośników dobrej muzyki czeka koncert zespołu Milicka Orkiestra Dęta oraz SENSOR z Milicza

? Nasze wydarzenie łączymy z akcją charytatywną dla Oliwiera Lizaka
Razem dla Oliwiera. Walczymy z rzadkim glejakiem rdzenia.

Poza tym, dla najmłodszych zapewnimy atrakcje: miasteczko rowerowe oraz dmuchańce.?‍??‍

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

#ŚwiętoRowerowe
#MiliczRowerowaStolicaDolnegoŚląska
#RozpoczynamySezon
#NadajemyImięRyszardaSzurkowskiegoŚcieżceRowerowej

rajd2021 2

logo milicz

 logo poziome plywalnia

plywalnia

Logo OK

pgk dolina baryczy logo

 ****************************

TV pow mil

Aktywnie po dolinie Baryczy

 

autobus iskra3

 

GALEN2015

nasze dzialania2
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

SPORT W GMINIE MILICZ

BSMILICZ

NADLESNICTWO MILICZ LOGOTYP
logo ARTZBYT Milicz
tarczynski d
logo BOSS
logo km maszynybudowlane
ipad
sadzikdajczman rowery
1 baner kajaki

logo uzrodla
milicz na sportowo